Jdi na obsah Jdi na menu
 


Erotic dating (holy)/Erotická seznámka (posvátná)...

Erotická seznamka posvátná Ježíše Krista pro dívky a ženy / Erotic dating (holy) of Jesus Christ for girls and women:

 

Erotická seznamka posvátná Panny Marie pro chlapce a muže / Erotic dating (holy) of Virgin Mary for boys and men:

 

Následují také "novény" k     B./

"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi :(posvátné) sexuality

To, že jsme mylně smýšleli, že egoistické vnímání přínosu sexuality je více než přínos Tvé (a tedy i naší) posvátné sexuality,

To, že jsme přirozené projevy sexuality potlačovali a bránili se sexualitě zbožštělé, sexualitě posvátné,

To, že jsme s Tebou nehledali vždy partnerku/partnera jako druhou polovinu pomeranče, vědomě se tomu bránili a dali přednost egoistickému hledání a žití bez Tebe,

To, že jsme si mysleli, že Tvé přání mít partnera/partnerku v Tvé nepřítomnosti nám dává více než v Tvé přítomnosti,

To, že jsme nevnímali a neuvědomili si, že pohled na obnažení mimo obnažení půlek pomeranče nebo jedné půlky pomeranče mezi sebou znamená porušení Harmonie (pokud se to neděje v posvátném smyslu např. v zájmu zachování zdraví), porušení Harmonie je v určitém smyslu vyhnáním z ráje, má vnitřní i vnější podobu, k tomu patří další skutečnosti posvátně     logicky naznačené v     Desateru Přání z Oblačné Hory),

To, že jsme nevnímali a neuvědomili si, že obnažování a obnažení a pohlavní styk a s tím spojenými skutečnostmi mimo obnažování/obnažení a pohlavní styk půlek pomeranče a s tím spojenými skutečnostmi v */*   po jejich oddání jak popsáno***dole i nahoře (mimo zmíněné nebo     naznačené posvátné výjimky) je porušením Harmonie pro nás a naše bližní a okolí,

To, že jsme šli do pohlavního styku a případného obnažování s jinými nebo před jinými (posvátně logicky je výjimkou například obnažování v rámci posvátného ..zachování zdraví) než zmíněných půlek pomeranče nebo před okamžikem oddání obou půlek pomeranče (ženy a muže (nejdříve nalezne žena a oddá se tomu muži, muž ji potom nalezne a oddá se té ženě a potom otevřou před sebou svoji sexualitu i na místech, kde začíná obnažení) nebo muže a ženy (nejdříve nalezne muž a oddá se té ženě, žena potom nalezne toho muže a oddá se mu a potom otevřou před sebou svoji sexualitu i na místech, kde začíná obnažení) nebo naleznou se a oddají sobě oba najednou a potom otevřou před sebou svoji sexualitu i na místech, kde začíná obnažení), (výjimku může tvořit posvátně logicky líbání* nebo např. objímání* (nebo např. soulad*těl:* ) bez nečistých citů nebo úmyslů: tohle všechno v souladu s Podstatou AdonájElohím/ElohimAdonaj,): nalezne a oddá v Podstatě AdonajElohim/ElohímAdonáj),

To, že jsme nevnímali, že Tvá cesta posvátného manželství je na stejné lodi jako cesta zasvěcených paniců a panen,

To, že jsme zabíjeli nebo zraňovali plody svých bytostí, svého těla, svých buněk, své duše i svého ducha... a upřeli jim nezlomné právo na život a Harmonii přicházející od Tebe, pramenící v Tobě,

 

Posvátná Rozkoši, Tobě se klaním a Tebe uctívám, Ty jsi Tajemstvím všech Tajemství oboupolaritné Lásky stejně jako je Tajemstvím všech Tajemství Posvátné Panenství a Panictví, dej mi poznat, že to co nabízíš, je nejvyšším nekonečným dobrem pro mne i mé bližní, které překračuje má nejhlubší přání v Podstatě mé bytosti, kterou jste Vy, Elohim, kterou jsi Ty Adonaji, tedy Podstatou Adonaj Elohím, dej mi poznat a vnímat její souvislost s výlučností lásky dvou bytostí, které tvoří jeden pomeranč, dej mi poznat a vnímat že jen a jen ty dvě bytosti ve svém pomeranči jsou nekonečným dobrem pro sebe, jako jsi ty Adonaj Elohim pro Tvé bytosti, jsoucna, skutečnosti i pro Tebe samotného... 

...perla/y krůpěje/krůpějů posvátného/ých (svatého/ých) citu/ů... 

 

"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi :(posvátného) vědění

To, že jsme vlastní vědění v pýše povýšili nad vědění Tvé,

To, že jsme při sbírání vědomostí nebyli přítomni ve vědomí vím, že vlastně nic nevím,

To, že jsme aplikaci vědomostí, vědění, transcendentálních skutečností jako například transcendentální moudrosti a rozumnosti (atd.) ponížili osobními zájmy, poltickým mocnářstvím, touhou po bohatství a osobním úspěchu před opravdovou pomocí druhým bez rozdílu v Tvé přítomnosti,

 

"Novéna" k B(ožské)Plnosti : posvátných věků

Plnosti, ve které jsme ráj zažívali, hledáme v Tobě(ve Vás) Útočiště.

Plnosti, ve které jsme se ukryli (a vznikli) v jeskyních jako v Lůně Matky,

Plnosti, od které jsme dostalu Dary Velkých věcí posvátnéPřírody,

Plnosti, od které jsme dostali Dary zpracovávat kovy a základní posvátné dovednosti Alchymické,

Plnosti, ve které jsme se dotkli věcí/realit(y) neviditelných ze všech stran Tvého Království před Tvým Mesiášským Příchodem,

Plnosti, ve které jsme viděli Tvou posvátnou Mnohost

*Plnosti,

Plnosti, ve které jsme cítili Tvou posvátnou Jednotu,

Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) královských,

Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) Tvé Vědy,

 

*:

 

"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi :věků

To, že jsme nevnímali znamení doby a odmítali jsme přijmout přínos Tvých kultur, prosíme Tebe/Vás Adonai...Elohim o odpuštění. 

To, že jsme nevnímali, že Tvoje Vůle je tím nejlepším pro nás, pro naší Vůli, prosíme Vás/Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.

To, že jsme upřednostňovali domnělé právo silnějšího a boj a vyhlazování před Tvou Láskou ke všem Tvým stvořením (viz také coronavirus) v Mystériu Dobra, prosíme Tebe, Adonai...Elohim o odpuštění. 

To, že jsme vědomě zneužívali  Tvou útrpnou oběť jako štít k páchání dalších špatných činů zraňujících a zabíjejících Tebe tak, aby se Tvá Golgota v dějinách stále opakovala, prosíme Vás Elohim...Adonaj o odpuštění.

To, že jsme manipulovali Tvými bytostmi v rozporu s Tvou Vůlí tedy Nekonečným dobrem i ve vytvoření coronaviru, který sám nemůže za svůj nebezpečný účinek zejména na lidstvo a zneužili tak jeho existenci,

To, že jsme dávali přednost boji a konkurenci před Tvou Harmonií ve vědách, ve svém životě i v léčení,

To, že jsme například vědomě oddělovali vědy přírodovědné od humanitních a upírali přínos jedince v jeho jedinečnosti a originalitě v Tvém Božství,

To, že jsme si mysleli, že jsme paními/pány přírody ve své naivitě v egoismu, který přeci Tebe jako naší Podstatu nepotřebuje,

To, že jsme nedali přednost stát se milosrdnou samaritánkou/milosrdným samaritánem ve chvílích, kdy to bylo potřeba, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.

To, že jsme nedali prostor a čas Tvým skutečnostem, které jsi nám poslal k ráji na zemi, že jsme je odmítli, zamlčeli, ponížili, ničili a neoprávněně uschovali před potřebnými, prosíme Tebe Adonai ...Elohim o odpuštění.

To, že jsme odmítli Tvou jednotu dobrých skutečností,že jsme se jí vysmívali,jí zamlčovali, jí ponižovali a jí bránili v projevu, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění. 

To, že jsme nevyužili své hřivny, svá nadání, dovednosti , schopnosti a nastavení (atd.) pro Harmonii zcela v souladu s Tebou,

To, že jsme nedali přednost Onomu prostému podobně jako to udělal Tvůj například Bruno Groening,

To, že jsme nepřáli bližním i sobě     .....pravdy, života i krásy (atd.) v Tvém Božství,

To, že jsme nepečovali o tělo své jako Tvoje     Matka o Tělo své a Tvé,

To, že jsme nevnímali sebe jako odraz     Božství, stejně tak jako muže odraz jeho ženy a ženu jako odraz jeho muže,

To, že jsme nevnímali, že v Božském     Rozumu pramení Božská     Moudrost, jako v Božské     Moudrosti pramení Božský     Rozum, podobně jako v Bož   Milosrdenství, podobně jako

pramení     z     

To, že jsme oddělovali Tvé Božství od Tvého i Člověčenství,

To, že jsme klamavě oddělovali Tvůj Chléb od Tvého Vína jako Tvé Tělo od Tvé Krve ve svátosti,

To, že jsme bránili posvátné jednotě muže a ženy v manželství Jednoty Tvého pomeranče i u nízkých věkových kategorií,

To, že nesoulad s Tebou i Tvou Vůlí, Tvými přáními jsme nechápali jako ničivé kupčení,

To, že jsme nemilovali jeden druhého jako sebe samého a nevnímali i to, že se bez zla a neharmonie vzájemně zcela potřebujeme,

To, že Tvé Informace, Tvá Přání jsou zcela všechny pro zdraví, krásu a harmonii i život (atd.) , zdraví naše i našich bližních, abychom nezradili naši úmluvu /Desatera Přání/ z Tvé Oblačné Hory,

To, že jsme si neuvědomili, že upírání jakýchkoli posvátných práv, posvátných svobod a dalších posvátných realit     bližním i sobě znamená zlo hlavně proti sobě samému, trámem v oku bránícím vyndat případnou třísku v oku bližního, urážkou a neharmonií proti Posvátné i jednotě i urážkou bližních, Adonaje Elohíma/Elohima Adonaje (jako Podstatou života i Podstatou své bytosti) a sobě samému, která usiluje až o zhnisání sebe sama,  a že jsme si neuvědomili, že proti tomuhle se neubráníme ani žádným sloganem (pramenícím ze zablokovaného života) a takovýhlemi pompami (pramenícími ze zablokovaného života) a zcetkovalými průvody ani opancířovaným vagonem ani v nejhlubší jeskyni (v přebývání a myšlenkách v nesouladu se svou Podstatou ElohimaAdonaje/AdonajeElohima) a jakýmkoli domnělým zabezpečením,

To, že jsme nevnímali zatvrzelost jako neharmonii a urážku proti Posvátnému Duchu Du   a nevnímali, že nemůže být     odpuštěn,

To, že jsme nevnímali místa a časy, kdy slepý vede slepého, kdy jsou ovce bez pravé/ho Pastýřky/Pastýře a nedůvěřovali Tobě,že své zachráníš a dovedeš do Toho     ráje, že jsi s námi i v radosti,,  

To, že jsme bližním i sobě odpírali Tvé skutečnosti jako například Tvou nevyčerpatelnost Tvého bohatství i Tvých energií, 

To, že jsme nevnímali Tvou Jednotu Posvátného: Tvého Dne i Tvé Noci nejenom v příběhu Tvého Tvoření, 

To, že jsme odmítli vnímání Tvé přítomnosti ve Tvých příbězích a to i v našem příběhu,

To, že jsme ve svých bližních neviděli Tvou Marii/Tvého Krista tam, kde byla/kde byl,

To, že jsme dali přednost povrchnosti i v takových věcech jako v osobní duchovnosti, 

To, že jsme odmítali přínos Tvých i svých bližních a neklaněli se Tvému Božství v nich, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.

 

Klaním se Ti vroucně...srdcem celým i celou bytostí ...se Ti (zcela) oddávám...

V nejhlubším/nejvyšším prostém chrámu své bytosti, svého srdce, chrámu Ticha, ti obětuji na Oltáři před Tvou Tváří, Dar z Tvých Darů jako líbeznou vůni kadidla pro Hospodyni/Hospodina...EUIOA JHVH...JJ JHVJ HVJ JH JAH DUACH ADONAJ ELOHIM A A A A A .,.Prázdnotu Plnosti Tvého Božství i Plnosti Prázdnoty Tvého Božství...Ducha...Hodnou Tvého Zalíbení v Přítomnosti Tvého nebeského Dvora, Tvé Prázdnoty...Plnosti, Jednici, Dvojici, Trojici, Čtveřici, Pětici...

 

Pozn.2 A ty antikriste, máš už teď, co jsi chtěl, jenže ty i tuhle větu chápeš po svém. Myslíš, že vyhraješ, když jsi napadl lidstvo a hlavně jeho sexualitu a mateš svými iluzemi mimo jiné o její skutečné povaze? Myslíš, že máš triumf tím, že jsi planetu Zemi ochudil o přínos těch, kterým by jsi způsobil rádoby věčné zavržení, myslíš, že patříš i sám sobě, že máš právo na destrukci a pošlapání hlavně žen a dalších bezbranných? Myslíš, že tvoje domnělá cesta za božstvím se minimálně rovná skutečnému Zboštění? Jaká je cena tvé vzpoury?? Nedokážeš uznat ani vnímat posvátná svatá: práva a           a svobody druhých bytostí(to znamená, že vidíš jen sebe)??? Vždyť i tvé myšlenky, pohnutky i budoucí činy už mluví proti tobě,           ;  

Pozn. 5    :B.     je klenot srdce i celé bytosti, J. bytost je celá nejlepší šperk v J. klenotnici, klenotnici    B.,

ve svobodě/ách Jeho dětí, dětí     B.

Tvoje reformace a Panna Maria

půst je pro zdraví, ne pro destrukci bytosti, těla...

jediný neomylný člověk je Ježíš a další člověk v momentu plného souladu s B.     ,slova jako přeosvícenost mohou vést k pýše, nadustosti a zpupnosti, jedinečnost bytosti     zpěv(y)     vyjadřovat to, čím jsme ve své Podstatě,

nikdo z dalších lidí mimo svatou rodinu neuvidí     jako Mojžíš a jeho     (žena),protože

to je podoba/jsou podoby, Osvíce /n / jako (           Elohím Adonáj/Adonáj Elohím)Duach a Ježíš Kristus i ležící

 

Dělám a chci a přeji si pro Vás všechny zcela to nejlepší, co je. (A to bez jakéhokoli zla a jakéhokoli zneužívání).To jsou další posvátné informace od JHVH EUIOA A     Duach CEvaot, Amen, .

Pozn. 4      :V Harmonii není strachu, je tam přeci nekonečná a nikdy nekončící     Milost, proto

karma

hořící keř, kterého nespaluje oheň jako Tvá i ekologie

Duach, Duch    vydechován v ADonaj...Elohim/Matky Otce, vrací se i od Ježíše Krista...zcela sebedarující 

odkrytí nahoty jen před druhou půlkou pomeranče tak, aby nikdo jiný tohle neviděl, výjimky jako lékařství v zájmu zdraví...

nejenom u některých věřících v   B., zlo a zlého by zvolili, hlavně že se zabývají například cvičeními,  rituály, teologií nebo zákony, ale na to nejpodstatnější kašlou: vztah s B.     , zkreslili smysl svého duchovna, to jim přineslo neharmonické plody, 

Pozn. 3

. To všechno se stane, protože      byl umlčen, Ten, koho jste probodli, jeho probodením jste se sami odsoudili    a                 .

To jsou slova EUIOA JHVH, posvátné Bytosti Zástupů.Amen.

nekonečnou radostí pak bez jakéhokoli utrpení.Nekonečnou

To jsou slova:                         JHVH EUIOAposvátnéBytostiZástupůElohimaAdonajeAdonajeElohima,Amen.

Pozn.1 Mně klidně nadávejte, bijte (ironicky řečeno), ale ne jeho, ne tu Bytost. Vyhněte se zneužití všech jeho/jejích věcí, skutečností i jeho/jejích slov, která jste zmanipulovali, zamlčeli, zdestruovali a zkreslili a zprofanovali mimo jiné i čtením a výkladem v kostelích, vidíte, jak jste požehnány/i, kam jste to dotáhly/i, je to hodně smutné, je to k pláči, dalo by se říct, že je to až k ironickému smíchu jako když slepí hlupáci staví domeček v údolí, a hle přijde voda, a on se boří, a stavitelky/stavitelé se ještě diví, zuří, ono se jim to nelíbí, ale to, co je rozhodující, by nejradši vybleli

protože ani já ani ta 

Harmonická Bytost si nepřeje, aby jste o něco      přišli. Zpečetěná Krví...otevře jeji pečeti     /nad     Až zváží, rozhodne a otevře

jako nesmrtelné, nezničitelné (osobní) Bytí